Увид јавности 

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ

ТЕХНОЛОГИЈЕ

Бр. 01-1/878

Датум 21.11.2019. годинe

Београд, Здравка Челара 16

 

 

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије, Београд, Здравка Челара 16, дана 21.11.2019. године, ставља на увид јавности рефератe који су написани за кандидате који су се јавили на конкурс објављен у листу «Послови», дана 06.11.2019. године и то:

  • реферат за избор једног кандидата у звање Предавач за област Електротехничко и рачунарско инжењерство, ужа област Телекомуникације, на одређено време од пет година, са пуним радним временом
  • реферат за избор једног кандидата у звање Сарадник у настави за област Електротехничко и рачунарско инжењерство, ужа област Интернет технологије, на одређено време од годину дана, са пуним радним временом

Реферати се стављају на увид јавности 21.11.2019. године и могу се видети у року од 30 дана, сваког радног дана у кадровској служби Школе од 10 до 14 часова.