Увид јавности | Школа, Службе Школе | Одсек Висока ICT школа

Увид јавности 

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ

ТЕХНОЛОГИЈЕ

Бр. 01-1/226

Датум 10.06.2020. годинe

Београд, Здравка Челара 16

 

 

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије, Београд, Здравка Челара 16, дана 10.06.2020. године, ставља на увид јавности реферат који је написан за кандидате који су се јавили на конкурс објављен у листу «Послови», дана 20.05.2020. године и то:

  • реферат за избор једног кандидата у звање Професор струковних студија за област Организационе науке, ужа област Информациони системи и технологије, на неодређено време, са пуним радним временом.

Реферат се ставља на увид јавности 10.06.2020. године и може се видети у року од 30 дана, сваког радног дана у кадровској служби Школе од 11 до 13 часова.