Мрежно и софтверско инжењерство 

Студијски програм Мрежно и софтверско инжењерство, представља други ниво високог струковног образовања, по чијем завршетку студенти стичу потребна теоријска и практична знања за решавање захтевних ИКТ проблема у реалном радном окружењу. Студенти се квалификују за квалитетно извршавање послова конфигурисања и администрирања рачунарских и телекомуникационих мрежа и продубљују своје знање из области web програмирања и објектног програмирања.
Осим групе обавезних предмета који стручно оспособљавају студенте за рад у реалним тржишним условима, студенти бирају и изборне предмете који им омогућавају да се уже профилишу у складу са својим жељама и евентуалним захтевима радног места. Веома битан предмет на студијама је стручна пракса која има за циљ да изложи студенте раду у реалним условима, као и да их упозна са захтевима потенцијалног будућег радног места.
Студијски програм је посебно фокусиран на тренутно актуелну проблематику мрежних система, системског администрирања и софтверског инжењерства, кроз анализу како теоретских тако и практичних аспеката ових области које се континуално развијају. Студијским радом стиче се увид у организационе и технолошке изазове корпоративних мрежних система, актуелног развоја мрежних технологија, програмирања софтвера високих перформанси, мрежног програмирања и безбедности.
Циљ студијског програма Мрежно и софтверско инжењерство је стицање стручног знања и вештина из области мрежних и софтверских технологија, неопходних за решавање захтевних проблема у реалном радном окружењу и оспособљавање стручног кадра за планирање, имплементацију и одржавање мрежних и софтверских система. Конкретни циљ студијског програма је да оспособи стручни кадар за следеће практичне вештине:

 • планирање и пројектовање мрежних рачунарских система
 • имплементација и одржавање жичне, бежичне и оптичке мрежне инфраструктуре
 • администрирање рачунарским мрежама, Cloud администрирање
 • планирање и имплементација VoIP технологија
 • имплементација мрежа нове генерације
 • имплементација и одржавање безбедносних решења за мрежне системе
 • примена практичних знања из мобилних система преноса
 • пројектовање софтвера високих перформанси
 • анализа података и управљање складиштима података
 • планирање и имплементација WEB сервиса
 • програмирање и развој мрежних апликација, Cloud програмирање

Савладавањем мастер програма Мрежно и софтверско инжењерство студент стиче следеће опште способности:

 • независан рад на проблемима дужи временски период
 • анализа проблема и формирање плана рада који води ка решењима
 • креирање практичних модела који поједностављују имплементацију
 • прављење реалистичних планова уз разматрање различитих могућности, ограничења и утрошка времена
 • сакупљање и анализа различитих типова информација, и развијање здравог критичког става при њиховом разматрању
 • креирање обимних континуираних извештаја и репрезентација запажања у јасно написаним техничким документима
 • размена знања усменим и писменим путем
 • изражавање властитих запажања и ставова у односу на област стручности
 • поштовање професионалне етике

Мастер студијски програм је усаглашен са студијским програмима првог нивоа Комуникационе технологије и Интернет технологије. По завршетку основних студија, студентима је омогућен наставак студија и стручно усавршавање кроз курикулум мастер програма.

По завршетку студија и стицању дипломе, студенти добијају стручни назив струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства, у оквиру стручне области студија – Електротехничко и рачунарско инжењерство.