О Школи | Школа | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

О Школи 

Одсек Висока ICT школа је школа чији је оснивач Влада Републике Србије. У време реформе високог образовања на националном нивоу, Висока ICT школа је први пут успешно акредитована 2007. године за студијске програме који пружају савремена интегрисана знања у области информационих и комуникационих технологија. Током првог акредитационог периода, развој студијских програма константно је засниван на примени савремених технологија у настави, посебно у школским лабораторијама за практичан рад студента.

Искуство из првог акредитационог периода са резултатима константног праћења остваривања циљева и исхода студирања, Школа је 2012. године уградила у осавремењене студијске програме и по други пут успешно акредитовала три студијска програма основних струковних студија и два студијска програма специјалистичких студија.

Школа је, на основу својих остварених планова развоја као високостручне установе, 2017. године акредитовала нове студијске програме на основним струковним студијама, као и један студијски програм мастер струковних студија.

Школа је наставила да осавремењава студијске програме и 2024. године поново успешно акредитовала студијске програме на основним струковним студијама, као и један студијски програм мастер струковних студија.

У наставку ове странице налази се документација из све четири акредитације.

 

Решење о допуни Дозволе за рад Високе школе струковних студија за информационе и комуникационе технологије бр. 612-00-01775/2008-12 од 30.01.2009. године.

 

Студијски програми акредитовани 2012. године

Школа је акредитована за три студијска програма основних и два студијска програма специјалистичких струковних студија.

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ трогодишњи студијски програми – 180 ЕСПБ

 • ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЈЕ
 • ПОШТАНСКЕ И БАНКАРСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
 • ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ једногодишњи студијски програми – 60 ЕСПБ

 • САОБРАЋАЈНО ИНЖЕЊЕРСТВО
 • ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

ЕСПБ – Европски Систем Преноса Бодова

По завршетку студијских програма основних студија студенти стичу високо образовање првог степена струковних студија и одговарајућа звања:

 • Интернет технологије – струковни инжењер електротехнике и рачунарства
 • Поштанско-логистички системи – струковни инжењер саобраћаја
 • Комуникационе технологије – струковни инжењер електротехнике и рачунарства
 • Банкарство и пословна информатика – струковни пословни информатичар

По завршетку студијских програма специјалистичких студија студенти стичу образовање другог степена струковних студија и одговарајућа звања:

 • Саобраћајно инжењерство – специјалиста струковни инжењер саобраћаја
 • Електронске комуникације – специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства

По завршетку студијског програма мастер студија студенти стичу образовање другог степена струковних студија и одговарајуће звање:

 • Мрежно и софтверско инжењерство – струковни инжењер електротехнике и рачунарства - мастер

Свака студијска година у нашој школи је организована у три триместра.

У сваком триместру организује се активна настава у трајању од 10 недеља, тако да студенти током триместра активно раде на савладавању програма мањег броја предмета.

Сви предмети су једнотриместрални.

Обим сваког предмета је исказан бројем бодова- ЕСПБ, а обим студијског програма збиром ЕСПБ свих предмета, што износи минимално 60 ЕСПБ по једној години студијског програма, односно, 180 ЕСПБ за све три године студијског програма.

Предмети су подељени на обавезне и изборне, што студентима пружа могућност да кроз изборне предмете изразе своја интересовања и постигну боље резултате.