Специјалистички рад | Студирање, Завршни радови | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Специјалистички рад 

Опште напомене

Специјалистички рад представља круну истраживачког и стручног рада студента.

Специјалистички рад студент ради у договору са ментором. Обавеза студента је да контактира ментора и уколико постоји још слободних тема за конкретан предмет, даље настави рад са ментором. Студент може контактирати ментора у вези са темом специјалистичког рада почев од другог триместра текуће школске године.

Процедура за пријаву одбране специјалистичког рада

Студент ментору прослеђује пријаву теме специјалистичког рада.

Студент Студентској служби прослеђује испитну пријаву специјалистичког рада (испитну пријаву специјалистичког рада студент може проследити и путем мејла тако што ће попунити doc формат који се налази у прилогу) - попуњава се само горњи део пријаве.

Када Наставно стручно веће одобри тему, Студентска служба врши проверу испуњености услова и обавештава студента у року од 7 до 10 дана да ли је пријава одобрена или не.

Студент је у обавези да пре одбране специјалистичког рада преузме од Студентске службе испитну пријаву, пријаву теме специјалистичког рада и налепницу за CD/DVD (студенти ће добити налепницу за један диск (за архиву Студентске службе) коју ће попуњавати потребним подацима).

НАПОМЕНА: Од школске 2021/22. године приликом преузимања испитне пријаве специјалистичког рада студент је у обавези да проследи студентској служби уплатницу о плаћеним трошковима за израду дипломе у износу од 5000 динара, као и да попуни и поднесе образац Захтева за издавање дипломе.

Специјалистичке радове студенти предају искључиво у електронској форми (на DVD-у или CD-у) ментору приликом одбране специјалистичког рада.

 

Услови да би се бирала тема специјалистичког рада
Циљ и задаци специјалисточког рада су:
 • да студент, кроз решавање конкретног проблема, повеже стечена знања из више дисциплина у једну целину;
 • да студент стекне способност за самосталан рад пројектовања, испитивања и одржавања система рада за које се образује;
 • да се студент оспособи за коришћење домаће и стране стручне литературе при решавању конкретног проблема;
 • провера оспособљености студента за решавање проблема у пракси.
Структуру специјалистичког рада чине:
 • насловна страна која садржи пун назив школе, наслов теме, име и потпис ментора, име студента, број индекса, датум и место.
 • садржај специјалистичког рада, са називима поглавља и потпоглавља и њиховим редним бројем странице;
 • спискове: коришћених скраћеница, слика, табела и графикона;
 • увод у рад;
 • део са разрадом теме;
 • закључак;
 • прилози,
 • списак коришћене литературе.
Одбрана специјалистичког рада обухвата:
 • формулацију проблема,
 • циљ и задатке,
 • избор метода и поступака,
 • решавање проблема (рачунски, пројектовањем и практично),
 • решење проблема,
 • анализу решења,
 • закључак,
 • неопходне прилоге,
 • списак литературе.

 

Документа потребна за израду и пријаву специјалистичког рада:

Спискови предмета из којих се може радити специјалистички рад у школској 2017/2018. години дати су по студијским програмима и модулима:

 

Списак предмета из којих се може радити специјалистички рад у школској 2017/2018. на студијском програму Саобраћајно инжењерство (план 2012):

 1. Планирање комуникационих система
 2. Информациони системи у логистици
 3. Робно транспортни центри
 4. Корпоративна стратегија
 5. Управљање ланцима снабдевања

Списак предмета из којих се може радити специјалистички рад у школској 2017/2018. години на студијском програму Саобраћајно инжењерство (план 2017):

 1. Планирање комуникационих система
 2. Информациони системи у логистици
 3. Робно транспортни центри
 4. Корпоративна стратегија
 5. Управљање ланцима снабдевања
 6. Прогнозирање у саобраћају

Предмети из којих се може радити специјалистички рад на модулу Мрежне технологије (2012):

 1. Пројектовање мрежа
 2. Мреже нове генерације
 3. Видео надзор
 4. Бежичне мреже
 5. Технике рутирања
 6. Оптичке мреже
 7. Web технологије
 8. Обједињене комуникације
 9. Системи међубанкарских комуникација

Списак предмета из којих се може радити специјалистички рад у школској 2017/2018. на студијском програму Електронске комуникације (план 2012) - модул Софтверско инжењерство:

 1. Пројектовање софтвера
 2. Управљање подацима
 3. Програмирање база података
 4. Web технологије
 5. Напредно wеb програмирање
 6. Cloud програмирање

Списак предмета из којих се може радити специјалистички рад у школској 2017/2018. на студијском програму Електронске комуникације (план 2012) - модул Електронско пословање:

 1. Е пословање
 2. Комуникациони модели
 3. Системи међубанкарских комуникација
 4. Корпоративна стратегија
 5. Обједињене комуникације
 6. Wеб технологије
 7. Еколошки инжењеринг
 8. Планирање комуникационих система
 9. Управљање подацима

Списак предмета из којих се може радити специјалистички рад у школској 2017/2018.. на студијском програму Електронске комуникације (план 2017) - модул Мрежне технологије:

 1. Пројектовање мрежа
 2. Мреже нове генерације
 3. Видео надзор
 4. Бежичне мреже
 5. Технике рутирања
 6. Оптичке мреже
 7. Web технологије
 8. Интегрисани сервиси
 9. Системи међубанкарских комуникација

Списак предмета из којих се може радити специјалистички рад у школској 2017/2018. на студијском програму Електронске комуникације (план 2017) - модул Софтверско инжењерство:

 1. Пројектовање софтвера
 2. Управљање подацима
 3. Програмирање база података
 4. Web технологије
 5. Напредно wеb програмирање
 6. Cloud програмирање
 7. Софтверско инжењерство
 8. Интеракција човек-рачунар
 9. Програмирање рачунарске графике

Списак предмета из којих се може радити специјалистички рад у школској 2017/2018. на студијском програму Електронске комуникације (план 2017) - модул Електронско пословање:

 1. Е пословање
 2. Одабрана поглавља из комуникационих модела
 3. Системи међубанкарских комуникација
 4. Корпоративна стратегија
 5. Управљање у информатичком друштву
 6. Wеb технологије
 7. Планирање комуникационих система
 8. Управљање подацима
 9. Интернет маркетинг