Електронске комуникације - план 2012. | Студијски програми, Специјалистичке студије, План студија 2012. | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Електронске комуникације - план 2012. 

Циљ студијског програма Електронске комуникације је постизање компетенције и овладавање знањем и вештинама у мрежним технологијама, електронском пословању и софтверском инжењерству, а ради директног укључивања у радни процес.

По завршетку студија стиче се звање специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства.

Студијски програм је организован преко три модула и то: Мрежне технологије, Електронско пословање и Софтверско инжењерство. У складу с тим сврха овог студијског програма је обучавање студената за област рачунарских и телекомуникационих мрежа, електронског пословања и софтверског инжењерства. Потреба за пројектовањем, експлоатацијом и одржавањем мрежа, напредних технологија Интернет-а, Интранет-а и Wеб-а, и електронског пословања, постоји
у компанијама различитих величина и профила и расте развојем савремених технологија. У нашој земљи су уназад неколико година Електронске комуникације у експанзији, али се и даље осећа потреба за обученим кадровима. На тржишту постоји потреба за стручним лицима способним да организују и пројектују мреже, али и да их и оџавају. Такође, потребно је да развијају и користе предвиђене вишенаменске апликације. Због тога је сврха специјалистичког студијског програма Електронске комуникације обучавање студената за ове експанзивне области дефицитарне кадровима.

Практичне вештине у рачунарским технологијама укључују:

 • пројектовање и одржавање ТК мрежа и система,
 • увођење мрежа нове генерације као главног носиоца физичког нивоа преноса,
 • употреба апликација у електронском пословању пошта, банака и других организација које се баве услужном делатношћу,
 • употреба Wеб апликација у свакодневном пословању,
 • способност дефинисања захтева које је потребно да испуне Wеб апликације,
 • способност развоја и одржавања рачунарских апликација.

Савладавањем специјалистичког програма Електронске комуникације студент стиче следеће опште способности:

 • анализе, синтезе и предвиђања решења и последица,
 • примене знања у пракси,
 • развоја комуникационих способности и спретности као и сарадње са ужим социјалним и међународним окружењем,
 • професионалне етике.

Такође стиче и следеће предметно-специфичне способности:

 • темељно познавање и разумевање мрежних технологија,
 • извршавање електронских услуга,
 • развој и одржавање пословних Wеб апликација,
 • повезивања основних знања из савременог пословања са једне стране и развоја и одржавања пословних рачунарских апликација, са друге стране, као и њихове примене у свакодневном раду,
 • праћења и примене новина у рачунарским технологијама,
 • развоју вештина и способности у употреби знања у рачунарским технологијама; употребе ифнормационо-комуникационих технологија у овладавању знањима о савременомпословању.

План студија

ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
Предмет Статус ЕСПБ
 
Специјалистичка пракса О 1
Специјалистички рад О 5
 
МОДУЛИ
Мрежне технологије
Пројектовање мрежа О 6
Мреже нове генерације О 6
Видео надзор О 6
Бежичне мреже О 6
Технике рутирања О 6
Оптичке мреже О 6
 
Корпоративна стратегија И 6
Управљање подацима И 6
Web технологије И 6
Е пословање И 6
Обједињене комуникације И 6
Комуникациони модели И 6
Системи међубанкарских комуникација И 6
 
Софтверско инжењерство
Пројектовање софтвера О 6
Управљање подацима О 6
Програмирање база података О 6
Web технологије О 6
Напредно wеb програмирање О 6
 
Планирање комуникационих система И 6
Корпоративна стратегија И 6
Е пословање И 6
Обједињене комуникације И 6
Комуникациони модели И 6
Системи међубанкарских комуникација И 6
Еколошки инжењеринг И 6
Пројектовање мрежа И 6
Мреже нове генерације И 6
Cloud програмирање И 6
 
Електронско пословање
Корпоративна стратегија О 6
Web технологије О 6
Е пословање О 6
Обједињене комуникације О 6
Комуникациони модели О 6
Системи међубанкарских комуникација О 6
 
Планирање комуникационих система И 6
Информациони системи у логистици И 6
Пословно право И 6
Пројектовање софтвера И 6
Управљање подацима И 6
Еколошки инжењеринг И 6
 
 • Легенда
 • О - обавезан предмет
 • И - изборни предмет

Настава из изборних предмета реализује се у складу са Правилником о студијама, чланови 41. и 42, који регулишу избор предмета и услове за држање наставе из предмета.