Ценовник | Студирање, Студентска питања | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Ценовник 

 

Висина школарине за самофинансирајуће студенте за школску 2023/24. годину Одсека Висока ICT

Студијски програм

Висина школарине

Интернет технологије

105.000,00 дин.

Комуникационе технологије

105.000,00 дин.

Поштанско-логистички системи

105.000,00 дин.

Банкарство и пословна информатика

105.000,00 дин.

Мрежно и софтверско инжењерство

126.000,00 дин.

Цена једног ЕСПБ бода за основне студије је 1750,00 динара, a за мастер студије 2100,00 динара.

Динамика плаћања за основне студије:

Прва рата школарине од 27.000,00 динара се плаћа при упису;
Друга рата школарине од 26.000,00 динара се плаћа од 10. до 15. јануара;
Трећа рата школарине од 26.000,00 динара се плаћа од 10. до 15. марта;
Четврта рата школарине од 26.000,00 динара се плаћа од 10. до 15. маја;
Пета рата школарине (преостали износ преко 105.000,00 динара) – од 10. до 15. августа.

 

Динамика плаћања за мастер студије:

Прва рата школарине од 36.000,00 динара се плаћа при упису;
Друга рата школарине од 30.000,00 динара се плаћа од 10. до 15. јануара;
Трећа рата школарине од 30.000,00 динара се плаћа од 10. до 15. марта;
Четврта рата школарине од 30.000,00 динара се плаћа од 10. до 15. маја;

 

Одлука о утврђивању износа школарине за основне струковне студије и мастер струковне студије за школску 2023/2024. годину

 
 

ЦЕНОВНИК НАКНАДА ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ НИСУ ОБУХВАЋЕНЕ ШКОЛАРИНОМ

Рачун Академије: 840-2119666-62

Редни број

Назив услуге за коју се плаћа надокнада

Износ накнаде

1

Полагање пријемног испита/пријава на конкурс

7.000 дин.

2

Упис на студије за усклађивање стручног назива

5.000 дин.

3

Пријава за треће и свако наредно полагање испита

1.500 дин.

4

Пријава испита за студенте уписане по старим наставним плановима, до 2007. године

4.000 дин.

5

Полагање испита пред комисијом (на захтев студента)

5.000 дин.

6

Признавање испита положеног на другој високошколској установи (по испиту)

1.500 дин.

7

Издавање дипломе након завршених студија

12.000/10.000 дин. (12.000 и на енглеском, 10.000 само на српском)

8

Издавање стандардних уверења и потврда (нпр. о статусу студента). Не наплаћује се накнада у случају када се уверење или потврда издаје за сврху регулисања права из социјалног и здравственог осигурања, запошљавања, смештаја у студентски дом, ради добијања студентских кредита и стипендија, визе, ради учлањења у студентску задругу, регулисања права на повлашћену вожњу, регулисања војне обавезе

1.000 дин.

9

Издавање уверења за неактивног студента или бившег студента. Издавање нестандардних уверења (по посебном захтеву студента или бившег студента), покретања поступка за признавање испита

2.000 дин.

10

Исписивање са студија

5.000 дин.

11

Промена студијског програма (уплаћује се након прибављеног одобрења за промену студијског програма)

5.000 дин.

12

Промена испитивача

5.000 дин

13

Замена изабраног предмета другим изборним предметом након протека рока одређеног за бесплатну промену предмета

Вредност ЕСПБ х број ЕСПБ

14

Пријављивање испита у ванредном испитном року

3.000 дин.

15

Захтев за поништавање испита

3.000 дин.

16

Трошкови издавања дупликата индекса

3.000 дин

17

Издавање уверења о положеним испитима (Не наплаћује се накнада у случају када се уверење издаје за сврху регулисања права из социјалног и здравственог осигурања, запошљавања, смештаја у студентски дом, ради добијања студентских кредита и стипендија, визе, ради учлањења у студентску задругу, регулисања права на повлашћену вожњу, регулисања војне обавезе)

2.000 дин

18

Издавање овереног наставног плана и програма

3.000 дин

19

Издавање дупликата Уверења о стеченом високом образовању

3.000 дин.

20

Издавања дупликата дипломе

15.000 дин

21

Полагање додатних испита на студијама

Вредност ЕСПБ х број ЕСПБ

22

Подизање докумената на реверс

1.000 дин

23

Нострификација дипломе стране високошколске установе домаћи / страни држављани

20.000 дин.

24

Накнада за молбе посебне намене

2.500 дин.

25

Трошкови уписа и обнове године студија*

2.000 дин

26

Пријављивање одбране завршног/мастер рада*

3.000 /12.000 дин.

 

*важи за буџетске студенте, самофинансирајућим студентима су ове ставке обухваћене школарином коју плаћају

 

Одлука о уједначеном ценовнику других накнада које сносе студенти које ће важити на нивоу Академије

 

 

Од 4. марта 2021. године, на свакој уплатници се, осим рачуна Aкадемије 840-2119666-62, мора обавезно попунити и позив на број.
Уплату извршити на текући рачун:

АТУСС Београд, Старине Новака 24

Одсек Висока ICT школа, Здравка Челара 16, 11 000 Београд

Број рачуна: 840-2119666-62 са позивом на број 2 – број индекса студента.

Ако уплатилац нема индекс Академије тј. Одсека Високе школе за информационе и комуникационе технологије тада је позив на број 2-000

Студент је дужан да провери да ли је позив на број укуцан од стране службеника у пошти или у банци.

Мерила за утврђивање износа школарине на основним и мастер струковним студијама