Најчешћа питања | Студијски програми, Основне студије | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Најчешћа питања 

Како да попуним уплатницу за рату школарине?
Пример правилно попуњене уплатнице за школарину можете видети овде.
 
Како да попуним уплатницу за пријаву испита?
Пример правилно попуњене уплатнице за пријаву испита можете видети овде.
 
Потребна ми је потврда да сам редован студент (да сам уписао текућу школску годину)? Где и када могу преузети потврду? Да ли се та потврда плаћа?

Оверен образац потврде - уверења о статусу студирања могу уз индекс преузети студенти који су уписани у текућу школску годину.

Потврду (уверење) могуће је преузети само уз индекс у току радног времена студенстке службе са студентима. Потврда се не наплаћује.
 
Како и где могу преузети документа средње Школе (диплому о завршном раду, као и сведочанства свих завршених разреда средње Школе)?
Студенти документацију (сведочанства средње Школе, диплому о завршном испиту, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству) могу преузети радним данима у периоду од 10 до 13 часова у студентској служби. За преузимање је потребан индекс и потврда из библиотеке да се студент раздужио са књигама.
 
Изгубио сам индекс. Која је процедура за издавање дупликата индекса?
За издавање дупликата индекса студент подноси студентској служби следећу документацију:
1. Потврду из Службеног гласника да је стари индекс оглашен неважећим.
2. Молбу (преузима се у студентској служби или са сајта Школе).
3. Доказ о уплати 2200 динара за трошкове издавања дупликата индекса (број рачуна Школе 840-2119666-62, сврха уплате Трошкови издавања дупликата индекса, позив на број 2-број индекса студента).
4. Индекс (купити у књижари "Просветни преглед")..
5. Две фотографије формата 3,5 цм x 4,5 цм.
 
НАПОМЕНА: Од датума пријема комплетне документације Студентска служба у року од 7-10 дана врши издавање дупликата индекса.
 
Када се и како пријављују предмети за наредну школску годину?
Студенти предмете пријављују пре почетка школске године путем студентског web сервиса у терминима дефинисаним  Календаром уписних активности за текућу школску годину.
 
Ове године сам се уписао у Високу ICT школу. Видео сам на вашем сајту да постоје предиспитне обавезе. Шта то тачно значи?
Предиспитне обавезе представљају обавезе које морате испунити у току триместра да бисте стекли право да полажете испите.
 
Када и како могу пријавити испите? Да ли све пријаве плаћају?

Сви предмети које су студенти слушали у триместру се, након завршетка триместра, пријављују аутоматски у првом испитном року (и буџетским и самофинансирајућим студентима) и те испите не пријављују и не плаћају студенти.

За свако наредно пријављивање и полагање (у свим осталим испитним роковима у току школске године) испити се пријављују и плаћају.

Студент испите пријављује путем студентског web сервиса у роковима који се дефинишу школским календаром за текућу школску годину. Студент испит може да пријави уколико је остварио услов за полагање испита и измирио обавезе према Школи. Плаћање испитне пријаве врши се независно од пријаве испита (у пошти, банци или електронским путем).

 

Изгубио сам шифру за логовање на студентски web сервис. Ко може да ми да ту шифру?

Уколико студент има проблем са логовањем на студентски web сервис обраћа се администраторима  Школе уз индекс или слањем питања (са школског мејл налога) на мејл:

podrska@ict.edu.rs

 

Имам проблем са пријавом испита. Коме треба да се обратим?

Уколико студент има проблем приликом пријаве испита неопходно је да се обрати студентској служби слањем питања са школског мејл налога на мејл студентске службе studentska.sluzba@ict.edu.rs

НАПОМЕНА: Неопходно је да студент пријави проблем студентској служби за време трајања пријаве испита.

 

Закаснио сам да пријавим испитe путем студентског web сервиса. Шта је потребно да урадим како би пријавио испите?

Уколико студент није испите пријавио у року предвиђеном за пријаву испита (рокови се дефинишу школским календаром на почетку школске године), може студентској служби поднети молбу за закаснелу пријаву испита према следећој процедури:

 Студент може пријавити/одјавити испит најкасније два дана пре термина одржавања испита на основу термина који су утврђени распоредом испита уз молбу за закаснелу пријаву/одјаву испита. Молба се подноси студентској служби  и плаћа се 2200 динара (број жиро рачуна 840-2119666-62, сврха уплате Закаснела пријава/одјава испита, позив на број 2-број индекса).

 

Коме треба да се обратим за све информације које се тичу реализације предмета Стручна пракса?

Детаљно упутство за реализацију Стручне праксе за сваки студијски програм објављено је на RCUB-у. Када студент упише курс Стручна пракса имаће приступ свим информацијама које се тичу реализације исте.

 

НАПОМЕНА: Стручна пракса може бити уписана на студентском web сервису само под условом да је исту студент пријавио путем сервиса у термину пријаве предмета (термин пријаве предмета за предстојећу школску годину дефинише се Календаром уписних активности и благовремено се објављује на сајту Школе). У случају да студент не пријави Стручну праксу у дефинисаном року може исту пријавити уз молбу за закаснелу пријаву предмета. Молба се плаћа 2200 динара (број жиро рачуна 840-2119666-62, сврха уплате Закаснела пријава/одјава предмета, позив на број 2-број индекса)-  студент уплатницу и попуњен образац молбе прослеђује студентској служби. 

Образац молбе студент може преузети са сајта Школе или у студентској служби.

 

 

Сам финансирам своје школовање у Вашој школи, па ме интересује да ли се, поред полагања испита, плаћа и полагање предиспитних колоквијума?
Не плаћа се свако полагање испита. По завршетку наставе у триместру, сви предмети тог триместра се аутоматски пријављују за све студенте који су те предмете пријавили и то прво полагање испита студенти не плаћају.
У наредним роковима, сви студенти, без обзира на начин финансирања, пријављују испите и плаћају пријаву испита по важећем ценовнику.
Предиспитни колоквијуми у току наставе се не плаћају.
 
Имам 58 ЕСПБ бодова из прве године студијског програма. Положио сам све обавезне предмете па ме сада интересује да ли могу да изаберем више изборних предмета из друге године студијског програма и тако допуним 2 ЕСПБ која ми недостају у првој години?
Не можете. Неопходно је да остварите најмање 60 ЕСПБ на предметима који припадају првој години студијског програма.
Приликом пријаве предмета за наредну школску годину путем студентског web сервиса пријавите изборни предмет који носи најмање 2 ЕСПБ.
 
2021/22. године уписао сам се у Високу ICT школу. Да ли је сада неопходно да имам најмање 37 ЕСПБ из прве године да бих уписао другу годину?
Није неопходно да имате најмање 37 ЕСПБ бодова.
37 ЕСПБ, према Закону о високом образовању, не представља број бодова који треба да стекнете у години студија, већ број бодова који морате да упишете у наредној години студија, уколико се сами финасирате, да бисте добили статус студента.
У конкретном случају, ви ове школске године уписујете поново обавезне предмете које нисте положили у претходној години, а изборне предмете које нисте положили можете бирати поново, а можете их заменити другим изборним предметима. Поред тога уписујете и предмете из наредне године студијског програма. Укупан број бодова који носе предмети које сте одабрали не сме бити мањи од 37 ЕСПБ за студенте на самофинансирању, односно 60 ЕСПБ за студенте који се финансирају из буџета.
Студент који се сам финансира, може пријавити предмете за више од 37 ЕСПБ и платити одговарајући износ за одабрани број ЕСПБ. 
 
Зашто се пријављују обавезни предмети? Зар се то не подразумева?
Под обавезним предметом подразумева се предмет који мора обавезно да се положи до краја школовања. То значи да студент не мора све обавезне предмете једне године студијског програма да одабере у једној школској години. Због тога се и обавезни предмети пријављују путем студентског web сервиса за студијску годину којој предмет припада.
У случају да студент жели да пријави све обавезне предмете једне студијске године у једној школској години, неопходно је да их све пријави путем студентског web сервиса. При избору предмета за сваку школску годину треба водити рачуна да крајњи циљ (услов да се приступи одбрани завршног рада) треба да буде најмање 180 ЕСПБ, распоређених на најмање 60 ЕСПБ по свакој студијској години (обавезни + изборни).
 
На сајту Школе видео сам да је заказана презентација изборних предмета после које треба да изаберемо (упишемо) предмете. Како се врши тај упис изабраних предмета?
Презентације изборних предмета треба да олакшају студентима да се определе за предмете.
За сваку годину студијског програма студенти могу путем студентског web сервиса да пријаве изборне и обавезне предмете (ЕСПБ бодови свих предмета приказани су у делу за пријаву). Збир ЕСПБ бодова свих пријављених предмета представља број бодова који је студент уписао у једној школској години.
 
 
Да ли могу да пријавим/одјавим предмет ако је триместар већ почео?
Када триместар почне није могуће пријавити/одјавити предмет из тог триместра. Студентска служба за сваки триместар дефинише термин и поставља обавештење на сајт до када је могуће да се уз молбу пријаве/одјаве предмети из наредног триместра.
 
До када могу да пријавим/одјавим предмет из наредног триместра?
Студент уз молбу може пријавити/одјавити предмет пре почетка триместра у ком се предмет слуша. Крајњи термин за сваки триместар (до када се предмет може пријавити/одјавити) благовремено се објављује на сајту Школе у општим обавештењима. Пријава/одјава предмета врши се уз уплату од 2200 динара (број рачуна 840-2119666-62, сврха уплате Закаснела пријава/одјава предмета, позив на број 2-број индекса студента) и попуњавањем обрасца молбе -  попуњен образац молбе, као и уплатницу студент студентској служби може проследити и путем школског мејл налога.
 
Студентска служба ме је обавестила да не испуњавам услове да браним завршни рад зато што ми недостаје 5 ЕСПБ из друге године студијског програма. Како је то могуће када сам ја остварио у трећој години 66 ЕСПБ и имам укупно 181ЕСПБ?
Неопходно је да у свакој години студијског програма остварите најмање 60 ЕСПБ. Ви сте остварили 60 ЕСПБ из предмета прве године студијског програма, 55 из предмета друге године и 66 из предмета треће године студијског програма. Проблем је у томе што из предмета друге године студијског програма нисте остварили најмање 60 ЕСПБ.
Неопходно је да пријавите један изборни предмет друге године студијског програма од најмање 5 ЕСПБ (све обавезне предмете друге године сте положили) и тек када положите тај предмет, можете приступити одбрани завршног рада.
 
До краја школовања остало ми је да положим још 3 испита. Да ли могу сада да изаберем тему завршног рада и да уз преостале обавезе у школи почнем да радим завршни рад? Коме да се обратим за тему?
Избор теме за завршни рад можете да извршите у току завршне године студија, можете да радите на њему, али не можете приступити одбрани завршног рада док не исполажете све испите и добијете одобрење студентске службе да сте испунили услове да приступите одбрани завршног рада.
На сајту школе на страници https://www.ict.edu.rs/studiranje/zavrsni-i-diplomski-radovi имате листу предмета из којих се може радити завршни рад. Према својим склоностима изаберите предмет (услов је да сте предмет положили у току студија) 
и обратите се предметном наставнику који ће бити Ваш ментор за израду завршног рада. Након дефинисања теме, литературе и циљева које треба да испуни ваш рад, приступате изради рада. У току израде, ментор прати ваш рад, до коначне верзије рада, с којом можете приступити одбрани.
 
Договорио/ла сам се са ментором око предмета и теме за одбрану завршног рада. Која је процедура за пријаву одбране завршног рада? Коме треба да се обратим?

Студент ментору прослеђује пријаву теме завршног рада.

Студент Студентској служби прослеђује испитну пријаву завршног рада (испитну пријаву завршног рада студент може проследити и путем мејла тако што ће попунити doc формат који се налази у прилогу) - попуњава се само горњи део пријаве.

Када Наставно стручно веће одобри тему, Студентска служба врши проверу испуњености услова и обавештава студента у року од 7 до 10 дана да ли је пријава одобрена или не.

Студент је у обавези да пре одбране завршног рада преузме од Студентске службе испитну пријаву, пријаву теме завршног рада и налепницу за CD/DVD (студенти ће добити налепницу за један диск (за архиву Студентске службе) коју ће попуњавати потребним подацима).

НАПОМЕНА: Од школске 2021/22. године приликом преузимања испитне пријаве завршног рада студент је у обавези да проследи студентској служби уплатницу о плаћеним трошковима за израду дипломе у износу од 5000 динара, као и да попуни и поднесе образац Захтева за издавање дипломе.

Завршне радове студенти предају искључиво у електронској форми (на CD-у или DVD-у) ментору приликом одбране завршног рада.

 

Одбранио/ла сам завршни рад. Када могу да преузмем Уверење о стеченом високом образовању?

Након одбране завршног рада ментор прослеђује студентској служби комплетну документацију са одбране и студентска служба у року од 14 радних дана издаје Уверење о стеченом високом образовању. Уколико желите да проверите да ли је документација завршена можете послати питање на мејл studentska.sluzba@ict.edu.rs.

 

Радим завршни рад и мислим да нећу стићи да дипломирам у септембру. Чула сам, да ако ми то остане за октобар, поново ћу морати да платим. Да ли је то тачно?

Уколико сте самофинансирајући студент ЕСПБ бодове за завршни рад плаћате само једанпут .

Значи, уколико сте пријавили и платили завршни рад у једној школској години, а нисте у истој дипломирали, нећете у наредној години поново плаћати завршни рад.

Уколико се финансирате из буџета процедура је другачија. Вас држава финансира за 60 ЕСПБ бодова и уколико приликом пријаве завршног рада Ви укупно имате пријављено до 60 ЕСПБ бодова нећете плаћати бодове за рад. Уколико пријавите више од 60 ЕСПБ бодова све што је преко тог износа плаћате, укључујући и ЕСПБ бодове за завршни рад.

Уколико се деси да не одбраните завршни рад у школској години када сте се финансирали из буџета и нпр. упишете наредну школску годину у статусу самофинансирајућег студента у том случају ЕСПБ бодове за завршни рад плаћате.