О студијском програму | Студијски програми, Основне студије, Поштанско-логистички системи | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

О студијском програму 

Сврха студијског програма Поштанско-логистички системи

Овај студијски програм у различитим облицима постоји још од 1974. године са сврхом да обучи квалитетне и компетентне кадрове за рад у савременом окружењу поштанског саобраћаја и логистичких система. Веома битна предност је да не постоји сличан образовни профил у домену струковних високошколских програма, како на подручју земље, тако ни на подручју региона.

Циљ студијског програма Поштанско-логистички системи

Основни циљ овог студијског програма је да омогући студентима да, кроз широк спектар предмета које изучавају током студија, сагледају различите методолошке приступе при решавању инжењерских проблема, а затим примене стечена знања у домену организовања поштанских и логистичких сервиса. Циљ се постиже захваљујући детаљном познавању технологије, процеса, процедура рада и пословног окружења и овладавањем практичним вештинама везаним за процес опслуживања, функционисања и контролу квалитета услуга поштанских и логистичких оператора уз сарадњу са најзначајнијим представницима сектора.

Дуални модел студија – НОВО!

Од школске 2021/22. године у оквиру студијског програма Поштанско-логистички системи могуће је студирати по дуалном моделу студија. Дуални модел студија (ДМС) се базира на основама Закона о дуалном моделу студија у високом образовању (2019.)

Циљ ДМС је стицање, усавршавање, изграђивање знања, вештине, способности и ставова, односно пословних компетенција у складу са студијским програмом и стандардом квалификације, као и реалним потребама тржишта рада.

ДМС подразумева модел реализације наставе кроз:

 • активну наставу на високошколској установи и практичну обуку и
 • рад код послодавца - учење кроз рад.

Учење кроз рад представља организован процес током кога студенти под надзором раде код послодавца примењујући теоријска знања у реалном радном окружењу, имају непосредан додир са пословним процедурама и технологијама које се користе у пословном свету, повезују се са запосленим професионалцима и припремају се за свет рада. Студенти од послодавца добијају одређену накнаду за свој рад.

Послодавац прати рад и усмерава развој младих стручњака према реалним потребама тржишта рада у области.

Улога СП Поштанско-логистички системи је да у овом процесу подстиче и прати каријерни развој, као и задовољство и мотивацију студената, оснажује и подржава студенте да планирају и постављају циљеве каријерног развоја.

Наш први партнер у процесу развоја ДМС јесте ЈП Пошта Србије, систем са преко 15.000 запослених и преко 1.500 јединица поштанске мреже.

Област поштанске технологије:

 • пружање поштанских, финансијских, електронских и осталих услуга у поштанском саобраћају;
 • организација, управљање и контрола рада у јединицама поштанске мреже;
 • прикупљање, обрада и анализа података о обиму услуга и токовима пошиљака;
 • обука у савременој ПостТИС лабораторији повезаној на ПостТИС/Интранет мрежу ЈП „Пошта Србија", коју студенти користе у редовној настави.

Област логистичких сервиса:

 • праћење и формирање робних токова, услуга организовања транспорта за трећа лица;
 • организовање транспорта применом модерних технологија комбинованог транспорта, организовања и формирања логистичких ланаца…
 • избор возила и одређивања итинерера саобраћајних средстава.

 

Посебне погодности?

 • настава у Школи организована је по триместрима, предмети имају логичан редослед, па студенти постепено стичу знања почевши од основних стручних предмета, па до предмета на којима завршавају своје усавршавање у Школи;
 • сви предмети су подељени у групације обавезних и изборних тако да се студенти у зависности од својих афинитета, способности и интересовања, темељније усмеравају на одређену област;
 • посебна пажња у оквиру овог студијског програма се посвећује и спортским активностима студената тако да им у ту сврху на располагању стоје отворени и затворени спортски терени, на којима се темељно припремају за учешће на различитим спортским манифестацијама и такмичењима, од којих неки имају већ традиционални облик.

 

Где се запослити после завршетка студија?

ЈП „Пошта Србија", домаћи и међународни приватни оператори и провајдери у области пружања поштанских и логистичких сервиса, стручна тела у области логистике и поштанског саобраћаја, логистичке компаније…

Стечено звање и наставак школовања?

Предлог модела вредновања државне матуре за упис студената од школске 2024/25. године можете наћи на следећем линку.

По завршетку студијског програма Поштанско-логистички системи студенти стичу високо образовање првог степена струковних студија и звање струковног инжењера саобраћаја.

Школовање се може наставити на мастер струковним и академским студијама.

Преузмите брошуру о нашем студијском програму.

Пратећи промене на тржишту и захтеве компанија, са циљем развоја специјализованог и квалификованог кадра у области, СП Поштанско-логистички системи иновира своје наставне планове кроз увођење нових предмета и ажурирањем постојећих знања. Од школске 2021/22. године као изборни предмет на другој години студија се нуди предмет Пословни софтвер у логистици

Видео записе у коме наши професори и бивши студенти говоре о студијском програму и могућностима које нуде образовање у овој области можете погледати испод:

 

 

 

 

Можете нас наћи и на друштвеним мрежама:


https://twitter.com/PostLogS

https://www.facebook.com/postlogs

http://pbtbgd.wordpress.com/