Мастер рад 

Опште напомене

Мастер рад представља круну истраживачког и стручног рада студента.

Мастер рад студент ради у договору са ментором. Обавеза студента је да контактира ментора и уколико постоји још слободних тема за конкретан предмет, даље настави рад са ментором. Студент може контактирати ментора у вези са темом мастер рада почев од другог триместра текуће школске године.

Процедура за одбрану мастер рада

- Студент ментору прослеђује пријаву теме мастер рада.

- Студент студентској служби прослеђује испитну пријаву мастер рада.

- Када Наставно Веће одобри тему студентска служба врши проверу испуњености услова и обавештава студента у року од 7-10 дана да ли је пријава одобрена или не.

- Студент је у обавези да пре одбране мастер рада преузме од студентске службе испитну пријаву и налепнице за CD-ове (студенти ће добијати налепнице за четири диска (три за чланове комисије и један за архиву студентској служби) које ће попуњавати потребним подацима).

- Мастер радове студенти предају искључиво у електронској форми (на DVD-у или CD-у) ментору приликом одбране мастер рада..
Услови да би се бирала тема мастер рада
Циљ и задаци мастер рада су:
 • да студент, кроз решавање конкретног проблема, повеже стечена знања из више дисциплина у једну целину;
 • да студент стекне способност за самосталан рад пројектовања, испитивања и одржавања система рада за које се образује;
 • да се студент оспособи за коришћење домаће и стране стручне литературе при решавању конкретног проблема;
 • провера оспособљености студента за решавање проблема у пракси.
Структуру мастер рада чине:
 • насловна страна која садржи пун назив школе, наслов теме, име и потпис ментора, име студента, број индекса, датум и место.
 • садржај мастер рада, са називима поглавља и потпоглавља и њиховим редним бројем странице;
 • спискове: коришћених скраћеница, слика, табела и графикона;
 • увод у рад;
 • део са разрадом теме;
 • закључак;
 • прилози,
 • списак коришћене литературе.
Одбрана мастер рада обухвата:
 • формулацију проблема,
 • циљ и задатке,
 • избор метода и поступака,
 • решавање проблема (рачунски, пројектовањем и практично),
 • решење проблема,
 • анализу решења,
 • закључак,
 • неопходне прилоге,
 • списак литературе.

 

Документа потребна за израду и пријаву мастер рада:

Списак предмета из којих се може радити мастер рад у школској 2018/2019. години на студијском програму Мрежно и софтверско инжењерство:

 

 1. Web технологије
 2. Технике рутирања
 3. Видео надзор
 4. Напредне технике рутирања
 5. Администрирање система Windows
 6. Web програмирање
 7. Безбедност рачунарских мрежа
 8. Бежичне мреже
 9. Оптичке мреже
 10. Интегрисани сервиси
 11. Мреже нове генерације
 12. Програмирање база података
 13. Пројектовање мрежа
 14. Администрирање система Linux
 15. Е пословање
 16. Cloud сервиси
 17. IP локалне мреже
 18. Cloud програмирање
 19. Корпоративни VoIP
 20. Системи међубанкарских комуникација
 21. Напредно Web програмирање
 22. Администрирање IP мрежа