Мастер рад | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Мастер рад 

Опште напомене

Процедура за пријаву одбране мастер рада

- Студент, тему мастер рада може да бира, односно пријави само уколико је положио испит из предмета из кога бира мастер рад и да му није остало више од три неположена испита до краја студија.

- Студент ментору прослеђује пријаву теме мастер рада. Истовремено студент Студентској служби прослеђује испитну пријаву мастер рада (испитну пријаву мастер рада студент може проследити и путем мејла тако што ће попунити doc формат који се налази у прилогу) - попуњава се само горњи део пријаве.

- Када Наставно-стручно већe Одсека одобри тему студенту Студентска служба врши проверу испуњености услова и обавештава студента најраније за три недеље* да ли је пријава одобрена или не. Студентска служба том приликом обавештава студента и о свим задужењима и уплатама које је потребно да изврши пре преузимања пријаве.

- Студент је у обавези да пре одбране мастер рада преузме од Студентске службе испитну пријаву, пријаву теме мастер рада, ШВ 50 образац и налепницу за CD/DVD.

- НАПОМЕНА: Од школске 2021/22. године приликом преузимања испитне пријаве завршног/мастер рада студент је у обавези да проследи студентској служби уплатницу о плаћеним трошковима за израду дипломе у износу од 10000 динара (за израду дипломе на српском језику) или уплатницу о плаћеним трошковима за израду дипломе у износу од 12000 динара (за израду дипломе на српском и енглеском језику), као и да попуни и поднесе образац Захтева за издавање дипломе.

* (Правилник о студијама, чл.50 став 3)

 

Услови да би се бирала тема мастер рада
Циљ и задаци мастер рада су:
 • да студент, кроз решавање конкретног проблема, повеже стечена знања из више дисциплина у једну целину;
 • да студент стекне способност за самосталан рад пројектовања, испитивања и одржавања система рада за које се образује;
 • да се студент оспособи за коришћење домаће и стране стручне литературе при решавању конкретног проблема;
 • провера оспособљености студента за решавање проблема у пракси.
Структуру мастер рада чине:
 • насловна страна која садржи пун назив школе, наслов теме, име и потпис ментора, име студента, број индекса, датум и место.
 • садржај мастер рада, са називима поглавља и потпоглавља и њиховим редним бројем странице;
 • спискове: коришћених скраћеница, слика, табела и графикона;
 • увод у рад;
 • део са разрадом теме;
 • закључак;
 • прилози,
 • списак коришћене литературе.
Одбрана мастер рада обухвата:
 • формулацију проблема,
 • циљ и задатке,
 • избор метода и поступака,
 • решавање проблема (рачунски, пројектовањем и практично),
 • решење проблема,
 • анализу решења,
 • закључак,
 • неопходне прилоге,
 • списак литературе.

 

Документа потребна за израду и пријаву мастер рада:

Списак предмета из којих се може радити мастер рад у школској 2021/2022. години на студијском програму Мрежно и софтверско инжењерство:

 

 1. Web технологије
 2. Технике рутирања
 3. Видео надзор
 4. Напредне технике рутирања
 5. Администрирање система Windows
 6. Web програмирање
 7. Безбедност рачунарских мрежа
 8. Бежичне мреже
 9. Оптичке мреже
 10. Интегрисани сервиси
 11. Мреже нове генерације
 12. Програмирање база података
 13. Пројектовање мрежа
 14. Администрирање система Linux
 15. Е пословање
 16. Cloud сервиси
 17. IP локалне мреже
 18. Cloud програмирање
 19. Корпоративни VoIP
 20. Системи међубанкарских комуникација
 21. Напредно Web програмирање
 22. Администрирање IP мрежа