О студијском програму | Студијски програми, Основне студије, Телекомуникације | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

О студијском програму 

Студијски програм Телекомуникације у школи постоји од њеног оснивања, давне 1961. године. У међувремену је наставни план и програм у великој мери осавремењен, природно пратећи развој телекомуникација и осталих инжењерских дисциплина. Ако се има у виду да је у време оснивања Школе комерцијална интегрисана електроника била у повојима, оптичка влакна су била теорија, PC рачунари нису постојали, а мобилна телефонија била у домену научне фантастике, јасније је какве промене је и наставни план морао да претрпи. У овој школи смо се увек трудили да наши студенти упознају и науче све актуелности у струци и да буду спремни на следеће, које ће неизоставно доћи.

 

 

Сврха овог студијског програма је образовање студената у области телекомуникација који може радити на пословима: одржавања и експлоатације телекомуникационе опреме (комутационих система и система преноса), администрирања рачунарских мрежа, дизајнирања и администрирања база података, одржавања оптичких телекомуникационих уређаја, дизајнирања Web презентација на Интернету, администратора у електронском пословању и програмера актуелних апликација и на пословима везаним за електронске медије, посебно у телевизији на техничким пословима у ТВ студију.

Циљеви студијског програма телекомуникације су да студенти овладају вештинама коришћења телекомуникационе мерне опреме, да овладају коришћењем основних софтверских алата и специјализованим апликацијама и техникама програмирања у савременим програмским језицима, како би се укључили у радне процесе.

Сви предмети су подељени на обавезне и изборне. Обавезни предмети, а највише их је на првој години, су општи технички и основни телекомуникациони предмети, нешто што будући струковни инжењер телекомуникација (I степен високог образовања струковних студија) једноставно мора да зна. Поред тога постоји група општеобразовних, такође обавезних предмета, које дају знања и вештине неопходне младим стручњацима, како за даљи напредак у струци, тако и за сналажење у реалном радном окружењу.

Изборни предмети су категорија која студентима даје могућност да се додатно профилишу, што студијске програме генерално чини врло флексибилним. Студенти могу одговарајућим избором, у складу са својим афинитетима, изабрати ужу област којом би се бавили.

 

Прва препорука за избор је цела група предмета која изучава савремене телекомуникације: рачунарске мреже (класичне, затим мреже нове генерације и конвергентне технологије – all over IP), оптичке телекомуникације, мобилне и бежичне телекомуникације, телевизију, итд.

 

Уколико неко жели да прошири своје области знања и изван телекомуникација, у ужем смислу, нудимо групу изборних предмета из области рачунарства и програмирања. Наши студенти могу стећи основна знања о администрирању мрежа, базама података, Web дизајнирању и програмирању.

 

Студентима смера Телекомуникације стоји на располагању више савремено опремљених лабораторија:

 

Модуларне макете и врло софистицирана мерна опрема, омогућавају формирање великог броја различитих вежби, прилагођених изборним предметима смера.

 

Детаљније о студијском програму...

 

По завршетку студијског програма Телекомуникације студенти стичу високо образовање првог степена струковних студија и звање - струковни инжењер електротехнике и рачунарства.