Јединственост | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Јединственост 

Организација наставе по триместрима

jedinstvenost

Одсек Висока ICT школа се издваја у односу на остале државне високе струковне школе на територији Републике Србије по организацији наставе. Тренутно је Висока ICT школа једна од ретких која је наставу организовала по триместрима и тако се сврстала раме уз раме са неким од престижних универзитета у Немачкој, Шведској, Аустралији, Великој Британији, који такође реализују триместралну наставу.

Циљ увођења триместралне наставе јесу вишеструки бенефити којима се омогућује да предмети буду организовани на начин да студенти буду равномерно оптерећени по триместрима. Градиво предмета је прилагођено триместралној динамици, предмети имају логичан редослед, тако да студенти постепено стичу знања почевши од базичних стручних предмета, па до предмета на којима заокружују своје стручне компетенције у области информационих и комуникационих технологија.

Учење и савладавање знања се, за разлику од семестралног система са шест, остварује у девет корака, тако да се кроз следљивост предмета постиже оптималан распоред. Током триместра се организују колоквијуми и други облици рада (семинарски радови, пројекти, домаћи задаци...) како би студенти континуираним радом успешно остварили предиспитне обавезе и савладали материју предмета.

Триместарски систем дели академску школску годину на три сесије од по десет недеља. Сваки триместар траје десет недеља и завршава се са две недеље испита у којима нема наставе, што је унапред дефинисано и познато студентима.

Овако организован наставни процес је динамичан и захтеван у погледу организације. Постојање великог броја изборних предмета захтева добро испланирану и прецизну организацију наставе.

Дуални модел студирања

Дуални модел студија (ДМС) се базира на основама Закона о дуалном моделу студија у високом образовању (2019.) У високом образовању заживео је са реализацијом првих студијских програма од октобра 2021. године. Овакав начин рада доприноси повећању релевантности високог образовања, могућности запошљавања свршених студента, осавремењавању наставног процеса кроз сарадњу са привредом и додир са савременим технолошким достигнућима.

Данас девет високошколских установа реализују студијске програме по дуалном моделу што је у збиру тридесет два акредитована студијска програма. Један од ових студијских програма је и СП Поштански саобраћај и логистика – једини који у овој области реализује свој програм и по дуалном моделу студија. ДМС подразумева модел реализације наставе кроз:

  • активну наставу на високошколској установи и практичну обуку и
  • рад код послодавца (учење кроз рад) - организован процес током кога студенти под надзором раде код послодавца примењујући теоријска знања у реалном радном окружењу, имају непосредан додир са пословним процедурама и технологијама које се користе у пословном свету, повезују се са запосленим професионалцима, припремају се за свет рада и добијају одређену накнаду за свој рад.

СП Поштански саобраћај и логистика закључује уговор о дуалном моделу с једним или више послодаваца, у циљу обезбеђења услова за остваривање свих садржаја учења кроз рад дефинисаних студијским програмом при чему се руководи најбољим интересом студената. Наш први партнер у процесу развоја ДМС јесте ЈП Пошта Србије, систем са преко 15.000 запослених и преко 1.500 јединица поштанске мреже. Прва генерација студената који студирају по дуалном моделу студија уписана је у школској 2021/2022. години. Поред дуалног модела студија који развијамо на овом студијском програму, издвајамо и специфичан и јединствен начин реализације дела практичне наставе у ПостТису – Интранет мрежи ЈП Пошта Србије коју користе запослени на свим нивоима рада у овој компанији.

jedinstvenost