Упис 2018/19. 

Konkurs

Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije upisuje 32 studenta na master studije sa statusom samofinansirajućih studenata u školskoj 2018/19. godini, na studijski program Mrežno i softversko inženjerstvo.

Pravo upisa imaju svi kandidati koji imaju završen prvi stepen visokog obrazovanja u obimu od najmanje 180 ESPB.
U slučaju da je broj prijavljenih kandidata manji od broja mesta predviđenih Konkursom, upisuju se svi prijavljeni kandidati bez prijemnog ispita.
U slučaju da je broj prijavljenih kandidata veći od broja mesta predviđenih Konkursom organizuje se prijemni ispit i formira rang lista u skladu sa pravilima rangiranja objavljenim na sajtu Škole.

Termini upisa za školsku 2018/19. godinu – specijalističke i master strukovne studije

 

Datum

Vreme

Prijem dokumenata

18-20. septembar

10.00 - 14.00

Lista prijavljenih kandidata

20. septembar

20.00

Prijemni ispit (ukoliko bude prijemnog ispita)

24. septembar

Softversko inženjerstvo – 15:00
Poštansko-logističko inženjerstvo - 17:00
Mrežno i softversko inženjerstvo (master) – 17:00

25. septembar

Elektronsko poslovanje - 15:00
Mrežne tehnologije - 17:00

Objavljivanje preliminarne rang liste

26. septembar

10.00

Prigovori na rang listu direktoru Škole u pisanoj formi

27. septembar

do 10.00

Saopštavanje rešenja prigovora

27. septembar

12.00

Prigovori Savetu Škole u pisanoj formi

28. septembar

do 12.00

Saopštavanje rešenja prigovora od strane Saveta škole

28. septembar

16.00

Objavljivanje konačne rang liste

28. septembar

18.00

Upis

29. septembar

08:00 - 14:00

Prezentacije izbornih predmeta

29. septembar

Za specijalističke studije 09:00 - 11:00

Za master studije 11:00 - 13:00

Prijava predmeta

od 2. do 5. oktobra

VAŽNO: Poslednjeg dana prijave, Studentski web servis biće otvoren do 20:00 časova.

Početak nastave

8. oktobar

po rasporedu


Školarina za školsku 2018/19. godinu, iznosi 111.000,00 dinara za 60 ESPB, sa mogućnošću plaćanja u 4 rate:

 rata 30000,00 dinara - plaća se prilikom upisa.
 rata 27000,00 dinara - plaća se u periodu od 10. do 15. januara
 rata 27000,00 dinara - plaća se u periodu od 10. do 15. marta
 rata 27000,00 dinara - plaća se u periodu od 10. do 15. maja
U terminu upisa na master studije u Školi će raditi izdvojeni šalter Pošte Beograd 12 na kome se mogu izvršiti sve potrebne uplate.

Dokumenta potrebna za upis su:
Lična karta na uvid
Overena fotokopija diplome sa dodatkom diplomi ili fotokopija Uverenja o diplomiranju
Original Izvoda iz matične knjige rođenih sa hologramom (ili overena fotokopija)
Indeks (kupuje se u školi na dan upisa)
2 ŠV obrasca (dobijaju se u školi pri kupovini indeksa)
2 identične fotografije (3,5cm x 4,5cm)
Dokaz o uplati prve rate školarine (30000,00 dinara (primalac: Visoka ICT škola; svrha uplate:prva rata školarine; račun: 840-2026666-90; poziv na broj: 11-1-0000-00)
Dodatne informacije o uslovima upisa na preostala mesta mogu se dobiti u Studentskoj službi Škole i preko mejla studentska.sluzba@ict.edu.rs