Бизнис план

 

Назив предмета: Бизнис план
Студијски програм: ПБТ
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 7
Услов: нема услова

Циљ предмета
Да упозна студенте са наменом, садржајем и методологијиом пословних планова као основном полугом за обезбеђивање новчаних средстава у реализацији пословне идеје и за управљање растом и развојем предузећа.

Да студент стекне основна знања из области пословног планирања и израде бизнис планова.

Исход предмета
Савалдавши дату материју студенти стичу теоријску и методолошку основу из области пословног планирања и израде бизнис планова.

Садржај предмета

Теоријска настава
I ПОЈАМ И РЕЛЕВАНТНИ АСПЕКТИ БИЗНИС ПЛАНА: намена, значај за различите кориснике, процес припреме бизнис плана, садржина бизнис плана.
II ПОСЛОВНА ИДЕЈА: основни бизнис, конкурентност, израда идеја и варијанте, мисија, визија и циљеви.
III ФОРМАЛНИ ДЕЛОВИ БИЗНИС ПЛАНА И МЕТОДОЛОГИЈА: насловна страна, садржај, основни подаци о аутору и инвеститору, анализа и оцена развојнних могућности инвеститора (ресурси, кадрови, нивои знања, менаџмент) методологије.
IV МАРКЕТИНГ ПЛАН: План продаје: асортиман, циљно тржиште, анализа и процена тражње, промоције, дистрибуције и цене, анализа и процена понуде, swot анализа, пројекција пласмана производа. План набавке: анализа тржишта набавке, карактеристике основних инпута, анализа и процена услова набавке, пројектоване цене потребних инпута у веку трајања пројекта.
V ОПЕРАТИВНИ ПЛАН: техничко технолошка анализа, анализа организационих и кадровски аспеката, анализа локације, анализа и заштита животне средине и заштите на раду.
VI ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН: инвестициона улагања, извори финансирања, обрачун резултата пословања, синтетички финансијски извештаји, финансијска анализа, показатељи ефикасности, анализа у условима неизвености.

Лабораторијске вежбе
ВЕЖБЕ су аудитроне. За домаће задатке је предвиђено 2 часа. Теме: разрада пословне идеје, мисије, визије, циљева пословања, састављање маркетиг плана, оперативног плана и финансијског палана, израда формалних делова бизнис плана, израда бизнис плана.

Литература

  • Б. Пауновић и Димитраки Зиповски, Пословни план, Економски факултет, Београд, 2005.
  • М, Гужалић, Бизнис план и предузетништво, Чигоја штампа, Београд, 1999.
  • П. Ненезић Бизнис план Београд, 2001.
  • П. Бојовић и др. Финансијско-рачуноводствено, комерцијално и банкарско извештавање са бизнис планом, Чигоја штамп, Београд, 2005.

Број часова активне наставе 60
Теоријска настава: 40
Аудиторне вежбе: 20

Предиспитне обавезе 50 поена
Активно учешће у настави: +
Колоквијум: 25
Домаћи задаци-бизнис план: 25

Испит: 50 бодова

Метод извођења наставе:
Фронтална, аудиторна настава, истраживања, дискусије, домаћи задаци, студентска излагања-презентације.