Увид јавности 

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије, Београд, Здравка Челара 16, дана 12.02.2018. године, ставља на увид јавности реферат који је написан за 2 (два) кандидата који су се јавили на конкурс објављен у листу «Послови», дана 17.01.2018. године и то:

 

  • реферат за избор једног наставника у звању сарадник у настави за област Електротехничко и рачунарско инжењерство, ужа област Интернет технологије, на одређено време од 2 година, са пуним радним временом.

 

Реферати се стављају на увид јавности 12.02.2018. године и могу се видети у року од 30 дана, сваког радног дана у кадровској служби Школе од 10 до 12 часова.