Увид јавности 

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије, Београд, Здравка Челара 16, дана 20.02.2017. године, ставља на увид јавности рефератe који су написани за кандидате који су се јавили на конкурс објављен у листу «Послови», дана 08.02.2017. године и то:

 

  • реферат за избор једног наставника у звању професор струковних студија за област Електротехничко и рачунарско инжењерство, ужа област Електротехничко и рачунарско инжењерство, на неодређено време, са 10% радног времена
  • реферат за избор једног наставника у звању предавач за област Електротехничко и рачунарско инжењерство, ужа област Електротехничко и рачунарско инжењерство, на одређено време од две године, са 10% радног времена.

 

Реферати се стављају на увид јавности 20.02.2017. године и могу се видети у року од 30 дана, сваког радног дана у кадровској служби Школе од 10 до 14 часова.