Увид јавности 

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије, Београд, Здравка Челара 16, дана 27.07.2017. године, ставља на увид јавности рефератe који су написани за кандидате који су се јавили на конкурс објављен у листу «Послови», дана 28.06.2017. године и то:

 

  • реферат за избор једног наставника у звању предавач за област Електротехничко и рачунарско инжењерство, ужа област Интернет технологије, на одређено време од 5 година, са пуним радним временом.
  • реферат за избор једног наставника у звању предавач за област Економске науке, ужа област Економске науке, на одређено време од 5 година, са пуним радним временом.

 

Реферати се стављају на увид јавности 27.07.2017. године и могу се видети у року од 30 дана, сваког радног дана у кадровској служби Школе од 10 до 12 часова.